KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Wytyczne dotyczące organizacji egzaminów klas ósmych

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w dniach 16 – 18 czerwca 2020r. w Szkole Podstawowej w Rokicinach

1. Podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania
i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy
np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
1.4. W dniach, w których przeprowadzany będzie egzamin, w szkole nie będą odbywały się zajęcia edukacyjne dla innych uczniów. Po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń będzie możliwe oddawanie podręczników do biblioteki szkolnej przez wytypowane klasy.

1.5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. W wyjątkowej sytuacji szkoła będzie posiadała zapasowe przybory piśmiennicze, które wcześniej zostaną zdezynfekowane. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

2. Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Obowiązuje zakaz grupowania się.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

2.3. Po przekroczeniu wejścia do szkoły każdy zdający zobowiązany jest zdezynfekować ręce.

2.4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.7. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.8. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

3. Środki bezpieczeństwa w dniach zdawania egzaminu.

3.1 W pierwszych dwóch dniach egzaminu (wtorek 16.06., środa 17.06.)uczniowie przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach:
1) Godz.8:15 – klasa VIIIa (pierwszych 10 osób z listy zapisanej w dzienniku elektronicznym Librus),
2) Godz.8:30 – uczniowie z klasy VIIIa (nr od 11 do 15 zgodnie z listą zapisaną w dzienniku elektronicznym Librus) oraz uczniowie z klasy VIIIb (nr od 1 do 5 zgodnie z listą w dzienniku elektronicznym Librus),
3) Godz.8:45 – uczniowie z klasy VIIIb (nr z dziennika od 6 do 16)

3.2 Kolejne grupy uczniów będą wpuszczane do szkoły przez dyżurującą przy drzwiach Panią woźną i następnie kierowane do odpowiedniej Sali egzaminacyjnej przez właściwego wychowawcę klasy. Następnie przed salą przewodniczący zespołu nadzorującego wylosuje dla ucznia numerek stolika, przy którym zajmie miejsce. W sali egzaminacyjnej uczniowie przebywają pod opieką członka zespołu nadzorującego (nauczyciela Szkoły Podstawowej w Łaznowie), do czasu aż wszyscy uczniowie nie zajmą swoich miejsc.

3.3 W trzecim dniu egzaminu tj. w czwartek 18.06. będą obowiązywały podobne zasady tylko uczniowie będą przychodzili do szkoły podzieleni na grupy przypisane do sal, w których będą zdawać język angielski:

1) Godz.8:15 – uczniowie przypisani do Sali nr 14 i nr 3 (10 uczniów),
2) Godz.8:30 – uczniowie przypisani do sali nr 20 i nr 19 (12 uczniów),
3) Godz.8:45 – uczniowie przypisani do sali nr 17 (8 uczniów)

3.4 Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających, wytypowany przez przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin w poszczególnych salach uczeń, wraz z przewodniczącym, odbierze z sekretariatu szkoły (w obecności dyrektora/wicedyrektora) zaplombowane arkusze egzaminacyjne. Następnie zostaną one rozdane uczniom w salach egzaminacyjnych.

3.5 Przewodniczący krótko omawia egzamin, instruuje zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. Następnie zapisuje na tablicy godzinę rozpoczęcia egzaminu i podaje komunikat do jego rozpoczęcia.

3.6 Zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej nawet jeżeli zakończył pracę z arkuszem przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu.

3.7 Po opuszczeniu sali uczeń/uczniowie udają się do domów.

3.8 W sali egzaminacyjnej, do czasu spakowania arkuszy i opisania kopert, pozostaje jeden, wytypowany przez przewodniczącego uczeń.

3.9 Ze względu na brak zainteresowania dowozem autobusem szkolnym na egzamin uczniowie dojeżdżają do szkoły we własnym zakresie.

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego
4.1 Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w Sali nr 11, pełniącej na czas egzaminu rolę izolatki.

4.2 W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w izolatce, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, na miejsce członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu, wyznacza w zastępstwie nauczyciela rezerwowego powołanego jako członka komisji egzaminacyjnej.

4.3 Szczegółowe informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem określają odrębne procedury zamieszczone na stronie internetowej szkoły pod adresem sprokiciny.pl , w dzienniku elektronicznym Librus oraz umieszczone na drzwiach Sali nr 11/izolatki.