KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Procedury COVID-19

Procedury zachowania się uczniów w poszczególnych salach lekcyjnych na zajęciach szkolnych

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali lekcyjnej dezynfekują ręce.

2. Uczeń zajmuje swoje miejsce do nauki, nie chodzi po sali bez koniecznej potrzeby.

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w jego tornistrze.

4. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki bądź innej rzeczy.

6. Z sali, w której przebywa grupa uczniów, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.

7. Sale lekcyjne, w których odbywają się zajęcia, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

8. Należy utrzymywać dostateczny dystans od rozmówcy.

9. Należy unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust.

10. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.

11. Po zakończonej lekcji również dezynfekujemy swoje dłonie.

Procedura zachowania się uczniów w czasie przerwy międzylekcyjnej

Procedura obowiązująca uczniów klas I-III :
1. Nauczyciele klas I-III samodzielnie regulują czas pracy dzieci – ustalają przerwę na odpoczynek tak, by ograniczyć kontakty swoich wychowanków z uczniami klas starszych.
2. Na przerwie dzieci pozostają w klasie z nauczycielem – jeśli jest to przerwa ogólnoszkolna, natomiast w innym przypadku mogą wyjść z nauczycielem na korytarz przy swojej klasie
( zachowując ciszę, by nie przeszkadzać innym) lub na teren przed szkołą.
3. Na korytarzu w tym samym czasie nie mogą przebywać więcej niż dwie klasy młodsze.
4. Uczniowie podczas przerwy, bawiąc się nie hałasują.
5. Niedozwolone jest bieganie uczniów po szkolnych korytarzach.
6. Uczniowie wchodzą do toalety po 2-3 osoby, załatwiają czynności fizjologiczne, po czym dokładnie myją ręce, a następnie je dezynfekują.
7. Mogą udać się do automatu z żywnością i ustawić w kolejce zachowując dystans 1,5 m między uczniami.
8. Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły ( nie niszczą sprzętów, ścian itp.) dbają o cudzą własność, nie niszczą plecaków.
9. Za bezpieczeństwo uczniów klas I-III podczas przerwy odpowiada wychowawca lub nauczyciel, który ma z klasą zajęcia.


Procedura obowiązująca uczniów klas IV-VIII :
1. Po skończonej lekcji uczniowie przechodzą pod salę , gdzie będzie się odbywała kolejna lekcja.
2. Ustawiają tornistry przed salą tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla kolegów i koleżanek
oraz wszystkich innych poruszających się po korytarzach.
3. Po schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym.
4. Uczniowie, mający zajęcia w salach 17 i 19 spędzają przerwę na górnym korytarzu,
natomiast pozostali ( z sal 15, 16 i 20) schodzą na hol główny.
5. Uczniowie mający zajęcia w sali 14 przerwę spędzają na holu głównym.
6. Uczniowie mający zajęcia w sali 11 oraz na sali gimnastycznej w czasie przerwy pozostają
w korytarzu przed salą gimnastyczną, natomiast z sali 8 przechodzą na korytarz przy szatni.
7. Uczniowie mający zajęcia w salach 2 i 3 spędzają przerwę na korytarzu przy salach.
8. Uczniowie w czasie przerwy mają założone przyłbice lub maseczki.
9. Wszystkie problemy oraz zaistniałe konflikty podczas przerwy uczniowie klas IV- VIII zgłaszają nauczycielowi dyżurującemu.
10. Z toalet korzystają w kulturalny sposób, nie wchodzą bez potrzeby, nie przebywają bez potrzeby, po skorzystaniu myją i dezynfekują ręce.
11. Mogą udać się do automatu z żywnością i ustawić w kolejce zachowując dystans 1,5 m między uczniami.
12. Nie mogą samodzielnie wychodzić poza budynek szkolny.
13. Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły ( nie niszczą sprzętów, ścian itp.) dbają o cudzą własność, nie niszczą plecaków.
14. Po dzwonku na lekcję uczniowie wszystkich klas są zobowiązani do wyciszenia się i ustawienia przed salą.

Procedury ochrony przed zakażeniem podczas zajęć rewalidacyjnych/psychoedukacyjnych/logopedycznych/dydaktyczno-wyrównawczych odbywających się w gabinecie pedagoga szkolnego

1. Rodzic, którego dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych/ psychoedukacyjnych/ logopedycznych musi dostarczyć nauczycielowi prowadzącemu zajęcia odpowiednie podpisane dokumenty.
2. Na zajęcia rewalidacyjne lub inne specjalistyczne mogą przychodzić wyłącznie uczniowie całkowicie zdrowi.
3. Przed wejściem do gabinetu pedagoga uczeń dezynfekuje ręce płynem, który znajduje się przed gabinetem.
4. W sali/ gabinecie pedagoga, w której odbywają się zajęcia rewalidacyjne lub inne specjalistyczne uczeń może zdjąć maseczkę, ale musi zachować odpowiedni dystans społeczny od nauczyciela i innych uczniów.
5. Jeśli uczeń chce skorzystać z toalety, to przy wychodzeniu z toalety musi dokładne umyć ręce wodą i mydłem oraz spryskać płynem dezynfekującym.
6. Uczeń nie może spacerować po korytarzach szkoły, udaje się bezpośrednio do sali, w której odbywają się zajęcia rewalidacyjne lub inne specjalistyczne, a po ich zakończeniu udaje się od razu do wyjścia.
7. Potrzebne podczas zajęć pomoce uczeń przynosi ze sobą i zabiera je do domu.
8. Po zakończeniu zajęć uczeń dezynfekuje ręce.
9. W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych uczeń zostanie odizolowany od innych uczniów, rodzic bezzwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji.
10. Po zakończonych zajęciach, przeprowadza się dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy się salę.

Instrukcja korzystania ze świetlicy szkolnej

1. W świetlicy mogą przebywać tylko zdrowi uczniowie zapisani w określonym czasie wynikającym z deklaracji rodzica – zgodnie z zadeklarowanymi godzinami.
2. Do sali uczniowie wchodzą w maseczkach , dopiero po zajęciu miejsca mogą maseczki zdjąć.
3. W sytuacji gdy do dziecka dochodzi nauczyciel lub ktoś z personelu dziecko powinno maseczkę założyć.
4. W sali świetlicy szkolnej może przebywać do 25 uczniów.
5. Uczniowie muszą zachować dystans społeczny w dlatego przy stolikach zajmują co drugie krzesło.
6. Uczniowie, którzy będą przebywać na świetlicy na piątej godzinie lekcyjnej wchodzą punktualnie o godzinie 12.00.
7. Uczniowie, którzy będą przebywać na świetlicy na siódmej godzinie lekcyjnej wchodzą punktualnie o godzinie 13.50
8. Przed wejściem do sali trzeba zdezynfekować dłonie.

9. Przed i po spożywaniu kanapek, owoców i picia należy zdezynfekować dłonie.
10. Nie można korzystać z gier i zabawek, których nie można zdezynfekować.
11. W świetlicy nie będzie dywanu.
12. Nie można sobie pożyczać przyborów, książek itp.
13. Sala i sprzęty będą dezynfekowane w miarę możliwości kilka razy dziennie.
14. Nie można opuszczać bez wiedzy nauczyciela sali, nie można chodzić na spacery poza teren szkoły.
15. Możliwe będzie korzystanie z placu zabaw z zachowaniem reguł zawartych w instrukcji korzystania z placu.

Uczniowie podczas pobytu w świetlicy będą mieli zapewnioną opiekę i będą mogli:

1. Oglądać telewizję, programy edukacyjne, bajki.
2. Bawić się klockami piankowymi – jeden uczeń będzie mógł mieć najwyżej
dwa klocki - z zachowaniem dystansu.
3. Przynieść z domu swoje książki, zeszyty, przybory do pisania i rysowania, blok rysunkowy.
4. Odrabiać lekcje.
5. Czytać własną książkę, czasopisma.
6. Rysować
7. Wypełniać karty pracy

Procedura spożywania drugiego śniadania przez uczniów

1. Uczniowie przynoszą swój posiłek w lunchboxie lub inaczej bezpiecznie zapakowany, a napój w butelce albo w termosie.
2. Czas spożywania posiłku w klasach 1-3 określa wychowawca,  a w klasach 4-8 uczniowie spożywają posiłek w czasie dowolnie wybranej przez nich przerwy.
3. Przed i po spożyciem posiłku, każdy z uczniów jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.
4. Każdy z uczniów spożywa tylko i wyłącznie swój posiłek oraz napój, nie częstując kolegów czy też nie użyczając tzw”gryzów” i „łyków”.
5. W klasie uczniowie siedzą tylko i wyłącznie na swoim miejscu i nie przemieszczają się w czasie spożywania posiłku.
6. Wychowawcy klas, bądź nauczyciele dyżurujący dozorują czy uczniowie stosują się do obowiązujących zasad.

Regulamin wydawania i spożywania obiadów

1. Przed wejściem na świetlicę na obiad zdezynfekuj dłonie.

2. Wchodzimy w maseczce ochronnej, którą zdejmujemy po zajęciu miejsca przy stole. Zawsze zajmujemy to samo miejsce siadając na co drugim krześle.

3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są uczniowie i pracownicy zatrudnieni w szkole.
4. Obiady wydawane są w godzinach:
1) 10:35 - 10:55 klasy IVb, Vb, Va, VIIb,
2) 11:40 – 12:00 klasy: IVa, VIa. VIIa, VIIIa
W przypadku skróconych lekcji harmonogram jest zmieniony analogicznie do zmian w planie lekcji.
3) 11.10 – 11.30 klasy Ib.IIb
4) 12:10 – 12.30 klasy Ia, IIa, IIIa, IIIb

5. Osoby wydające posiłek i nauczyciel dyżurujący zasłaniają nos i usta oraz pracują w rękawiczkach lub dezynfekują dłonie.
7. W kolejce po posiłek uczniowie zachowują odległość 1,5 m.
8. Podczas spożywania posiłków uczniowie :
1) są bez odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze)
2) są bez tornistrów,
3) zachowują się kulturalnie, stosują się do poleceń nauczyciela dyżurującego,
4) nie niszczą wyposażenia ( talerze i sztućce)
5) odnoszą naczynia do okienka, zachowując odległość 1,5m.
6) pozostawiają czyste stoliki,
7) po posiłku niezwłocznie opuszczają świetlicę.

9. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel - wychowawca świetlicy szkolnej zgodnie z ustalonym grafikiem dyżurów.

10. Z problemami dotyczącymi spożywania posiłków i zachowania się kolegów i koleżanek uczniowie zwracają się do nauczyciela dyżurującego w stołówce.

11. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki klasy w porze wydawania obiadu, wychowawca klasy zgłasza do sekretariatu szkoły odwołanie obiadu.

12. Po wyjściu grupy dezynfekowane będą stoliki i krzesła.

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Rokicinach, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów na kartę swoich dzieci.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Biblioteka czynna jest codziennie wg ustalonego harmonogramu. Informacja o obowiązujących godzinach wypożyczania dla poszczególnych klas wywieszona jest na drzwiach biblioteki.

4. W okresie pandemii na przerwach śródlekcyjnych nie ma możliwości korzystania z czytelni.

5. W bibliotece nie może przebywać więcej niż 5 osób.
6. Czytelnicy przebywający w pomieszczeniu biblioteki dezynfekują dłonie po wejściu i wyjściu z biblioteki, zasłaniają usta i nos maseczką.
7. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca. Istnieje możliwość wypożyczenia książki na wakacje.
8. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
- wypożyczając je do domu,
- wypożyczając lub korzystając na zajęciach w szkole.
9. Za zgodą bibliotekarza niektóre książki ze księgozbioru podręcznego będzie można wypożyczać do domu.
10. Czytelnik ma dostęp do książek znajdujących się na regałach otwartych. Do innych zbiorów tylko za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
11. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na własną kartę biblioteczną.
12. Jednocześnie czytelnik może posiadać na karcie 3 książki, dopuszcza się 4 pozycję, jeżeli jedna z nich jest lekturą. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad, również na czas pracy zdalnej mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
13. Biblioteka udostępnia zbiory na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. W okresie pandemii terminy ustalane są z bibliotekarzem. Przed upływem terminu zwrotu książki czytelnik może zwrócić się z prośbą o jej prolongatę.
14. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych książek.
15. Zgubioną lub zniszczoną książkę czytelnik jest zobowiązany odkupić. W szczególnych przypadkach, dopuszczalne jest odkupienie innej pozycji, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

16. Książki zwracane do biblioteki w okresie pandemii będą przechodzić dwudniową kwarantannę.

17. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych z biblioteki materiałów i książek w wyznaczonym terminie przed końcem roku szkolnego.
18. Każdy czytelnik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych: nie wolno podkreślać , notować na marginesach, zginać kartek w książkach itp. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan książek i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
19. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
20. W bibliotece szkolnej znajduje się jeden komputer z dostępem do Internetu.W okresie pandemii z komputera może korzystać wyłącznie bibliotekarz.
21. W bibliotece obowiązuje cisza i zasady kulturalnego zachowania. Do biblioteki nie wnosimy plecaków, napojów oraz jedzenia.
22. W okresie zawieszenia nauki stacjonarnej będą odbywały się dyżury nauczycieli bibliotekarzy w szkole według ustalonego harmonogramu.
23. Udostępniony zostaje adres email biblioteki sp_biblioteka@interia.pl  w celu komunikowania się w ważnych sprawach. Ważne informacje dotyczące pracy biblioteki będą publikowane w dzienniku elektronicznym Librus.
24. Nauczyciel-bibliotekarz może ukarać ucznia wpisem do dziennika za niewłaściwe zachowanie na terenie biblioteki szkolnej.
25. Nauczyciel-bibliotekarz może nagrodzić ucznia pozytywnym wpisem do dziennika za prace wykonane na rzecz biblioteki szkolnej.

26. Regulamin biblioteki umieszczony jest w pomieszczeniu biblioteki szkolnej w widocznym miejscu.

27. Każdy nowy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z zasadami korzystania ze zbiorów umieszczonych w regulaminie biblioteki.

Procedura ochrony przed zagrożeniem epidemicznym w pracowni informatycznej

1. Klawiatury w pracowni informatycznej zabezpieczone są streczem.
2. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce.
3. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
4. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego.
5. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
6. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.
7. Po zakończeniu zajęć nauczyciel wietrzy salę.
8. Na koniec dnia pracownik szkoły dezynfekuje salę /pracownię informatyczną: sprzęt komputerowy, blaty biurek i krzesła, wymienia strecz na klawiaturach komputerów.

Procedura przestrzegania zasad ochrony w sali gimnastycznej

1. Uczniowie po wejściu na salę gimnastyczną dezynfekują dłonie płynem do dezynfekcji umieszczonym tuż za drzwiami wejściowymi po lewej stronie.
2. Uczniowie zajmują miejsca, stając wzdłuż linii bocznej (białej) po prawej stronie sali.
3. Po zakończeniu lekcji każdy uczeń dokonuje dezynfekcji sprzętu gimnastycznego, którego używał podczas zajęć. Dezynfekcję przeprowadzamy za pomocą ręcznika papierowego oraz płynu do dezynfekcji.
4. Zużyty ręcznik papierowy zostaje wyrzucony przez ucznia do pojemnika z pokrywą, który będzie umieszczony w tym samym miejscu co płyn do dezynfekcji.
5. Po zakończonej dezynfekcji sprzętu uczniowie dezynfekują dłonie.

Instrukcja korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rokicinach

1. Przed wyjściem na plac zabaw na terenie szatni i do momentu opuszczenia budynku uczniowie przebywają w maseczkach.
2. Na placu zabaw uczniowie mogą przebywać bez maseczek.
3. Przed wyjściem na plac zabaw nauczyciel każdorazowo przypomina o przestrzeganiu bezpiecznego zachowania.
4. Na placu zabaw może przebywać jedna grupa – klasa.
5. Nauczyciel ogranicza aktywność fizyczną uczniów w celu zachowania odległości – 1,5m.
6. Korzystamy z przyborów zgodnie z przeznaczeniem.
7. Nie korzystamy z urządzeń mających elementy, których nie da się zdezynfekować np. huśawka tzw. Bocianie gniazdo.
8. Na ściance wspinaczkowej może być jedna osoba.
9. Na huśtawce może przebywać jedna osoba.
10. Po zejściu z placu zabaw, przed wejściem do szkoły, dezynfekujemy ręce.
11. Po zejściu grupy uczniów z placu urządzenia będą dezynfekowane.