Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kryteria ocen zachowania i klasyfikowania uczniów w czasie nauczania zdalnego

Drodzy rodzice i uczniowie,
przypominamy, że od października 2020r. zmieniła się rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy. Modyfikacji musiały ulec również kryteria oceny zachowania uczniów. Nauczanie zdalne spowodowało, że nie możemy brać pod uwagę statutowych zapisów dotyczących frekwencji, spóźnień, aktywności na lekcjach czy stroju. Z drugiej zaś strony wirtualne kontakty stawiają przed nami nowe wyzwania i wymagania dotyczące etykiety
i zasad savoir vivre’u.

Zasady organizacji kształcenia w czasie stanu epidemii w Polsce nakładają na uczniów obowiązek uczestniczenia w zajęciach zgodnie z planem lekcji w sposób ustalony
z nauczycielem. W związku z tym:

 1. uczniowie muszą codziennie, punktualnie logować się w dzienniku elektronicznym Librus, na platformie G Suite lub Cisco Webex zgodnie z planem lekcji,
 2. odczytywać osobiście od nauczycieli wiadomości, wykonywać zlecone im zadania, uczestniczyć w zdalnych lekcjach;
 3. w przypadku jakichkolwiek trudności technicznych związanych ze zdalnym nauczaniem uczeń ma obowiązek poinformować o tym szkołę w dowolny, lecz skuteczny sposób (np. telefon do wychowawcy klasy, list elektroniczny w dzienniku Librus, przekazanie informacji za pośrednictwem innego nauczyciela, kolegi z klasy lub ze szkoły);
 4. jeśli lekcja jest przeprowadzana w oparciu o dostarczone przez nauczyciela materiały, uczeń ma obowiązek wykonać zadania i udostępnić je nauczycielowi do weryfikacji w ustalony sposób i we wskazanym terminie;
 5. każda nieobecność ucznia w sieci w czasie lekcji, na lekcjach online, nieodczytanie wiadomości od nauczyciela w terminie powinno być usprawiedliwione u wychowawcy i bezpośrednio u nauczyciela danego przedmiotu tak, jak było to praktykowane przy usprawiedliwianiu nieobecności przed epidemią.

Przypominamy, że nadal obowiązują te same podstawowe kryteria oceny zachowania zapisane w naszym wewnątrzszkolnym prawie, natomiast modyfikacji ulega ich wykładnia:
KLASY IV – VIII:

 1. Regularne logowanie się na zajęcia szkolne według planu (od 5pkt do 10pkt),
 2. Aktywne uczestnictwo ucznia w zajęciach online (od 5pkt do 10pkt),
 3. Terminowe przesyłanie zadanych prac domowych (od 5pkt do 10pkt),
 4. Sumienna, samodzielna i systematyczna praca (od 5pkt do 10pkt),
 5. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych (od 5pkt do 10pkt),
 6. Niesystematyczne logowanie się na zajęcia szkolne (od -5pkt do -10pkt),
 7. Brak aktywności ucznia w zajęciach online (od -5pkt do -10pkt),
 8. Nieterminowe wysyłanie zadanych prac domowych (od -5pkt do -10pkt),
 9. Zakłócanie zajęć online (m. in.: odtwarzanie muzyki, rozmowy z innymi uczniami na czacie itp. (od -5pkt do -15pkt),
 10. Każda nieusprawiedliwiona godzina na zajęciach online(-5 pkt)
 11. Udostępnianie linków do zajęć osobom postronnym, spoza szkoły (-15 pkt)

KLASY I-III:

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia - dotyczy to również pracy ucznia w toku nauki zdalnej
  2 pkt – nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień, dotyczy również logowania się na platformę w trakcie nauki zdalnej,
  1 pkt – ma pojedyncze spóźnienia,
  0 pkt – ma godziny nieusprawiedliwione i liczne spóźnienia;

Przestrzeganie zasad obowiązujących podczas epidemii daje uczniom możliwość do rozwijania samodyscypliny poprzez codzienne przestrzeganie nawyków higienicznych, dbanie o zachowanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi ludźmi.
Nauczyciel wychowawca ocenia zachowanie ucznia (wychowanka) biorąc pod uwagę podczas nauki zdalnej / online także informacje pozyskane od innych nauczycieli.

W trakcie nauczania zdalnego uczeń może być oceniany:

 1. za aktywność online,
 2. za odpowiedzi ustne podczas lekcji online (wideolekcji),
 3. za systematyczność, terminowość i kreatywność.
 4. za dodatkowe zadania.
 5. za sprawdziany i kartkówki
 6. prace domowe.

Obowiązkiem rodzica jest kontrola czy dziecko systematycznie uczestniczy w zajęciach online.