Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kryteria ocen zachowania i klasyfikowania uczniów w czasie nauczania zdalnego

Drodzy rodzice i uczniowie,
przypominamy, że od października 2020r. zmieniła się rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy. Modyfikacji musiały ulec również kryteria oceny zachowania uczniów. Nauczanie zdalne spowodowało, że nie możemy brać pod uwagę statutowych zapisów dotyczących frekwencji, spóźnień, aktywności na lekcjach czy stroju. Z drugiej zaś strony wirtualne kontakty stawiają przed nami nowe wyzwania i wymagania dotyczące etykiety
i zasad savoir vivre’u.

Zasady organizacji kształcenia w czasie stanu epidemii w Polsce nakładają na uczniów obowiązek uczestniczenia w zajęciach zgodnie z planem lekcji w sposób ustalony
z nauczycielem. W związku z tym:

 1. uczniowie muszą codziennie, punktualnie logować się w dzienniku elektronicznym Librus, na platformie G Suite lub Cisco Webex zgodnie z planem lekcji,
 2. odczytywać osobiście od nauczycieli wiadomości, wykonywać zlecone im zadania, uczestniczyć w zdalnych lekcjach;
 3. w przypadku jakichkolwiek trudności technicznych związanych ze zdalnym nauczaniem uczeń ma obowiązek poinformować o tym szkołę w dowolny, lecz skuteczny sposób (np. telefon do wychowawcy klasy, list elektroniczny w dzienniku Librus, przekazanie informacji za pośrednictwem innego nauczyciela, kolegi z klasy lub ze szkoły);
 4. jeśli lekcja jest przeprowadzana w oparciu o dostarczone przez nauczyciela materiały, uczeń ma obowiązek wykonać zadania i udostępnić je nauczycielowi do weryfikacji w ustalony sposób i we wskazanym terminie;
 5. każda nieobecność ucznia w sieci w czasie lekcji, na lekcjach online, nieodczytanie wiadomości od nauczyciela w terminie powinno być usprawiedliwione u wychowawcy i bezpośrednio u nauczyciela danego przedmiotu tak, jak było to praktykowane przy usprawiedliwianiu nieobecności przed epidemią.

Przypominamy, że nadal obowiązują te same podstawowe kryteria oceny zachowania zapisane w naszym wewnątrzszkolnym prawie, natomiast modyfikacji ulega ich wykładnia:
KLASY IV – VIII:

 1. Regularne logowanie się na zajęcia szkolne według planu (od 5pkt do 10pkt),
 2. Aktywne uczestnictwo ucznia w zajęciach online (od 5pkt do 10pkt),
 3. Terminowe przesyłanie zadanych prac domowych (od 5pkt do 10pkt),
 4. Sumienna, samodzielna i systematyczna praca (od 5pkt do 10pkt),
 5. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych (od 5pkt do 10pkt),
 6. Niesystematyczne logowanie się na zajęcia szkolne (od -5pkt do -10pkt),
 7. Brak aktywności ucznia w zajęciach online (od -5pkt do -10pkt),
 8. Nieterminowe wysyłanie zadanych prac domowych (od -5pkt do -10pkt),
 9. Zakłócanie zajęć online (m. in.: odtwarzanie muzyki, rozmowy z innymi uczniami na czacie itp. (od -5pkt do -15pkt),
 10. Każda nieusprawiedliwiona godzina na zajęciach online(-5 pkt)
 11. Udostępnianie linków do zajęć osobom postronnym, spoza szkoły (-15 pkt)

KLASY I-III:

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia - dotyczy to również pracy ucznia w toku nauki zdalnej
  2 pkt – nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień, dotyczy również logowania się na platformę w trakcie nauki zdalnej,
  1 pkt – ma pojedyncze spóźnienia,
  0 pkt – ma godziny nieusprawiedliwione i liczne spóźnienia;

Przestrzeganie zasad obowiązujących podczas epidemii daje uczniom możliwość do rozwijania samodyscypliny poprzez codzienne przestrzeganie nawyków higienicznych, dbanie o zachowanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi ludźmi.
Nauczyciel wychowawca ocenia zachowanie ucznia (wychowanka) biorąc pod uwagę podczas nauki zdalnej / online także informacje pozyskane od innych nauczycieli.

W trakcie nauczania zdalnego uczeń może być oceniany:

 1. za aktywność online,
 2. za odpowiedzi ustne podczas lekcji online (wideolekcji),
 3. za systematyczność, terminowość i kreatywność.
 4. za dodatkowe zadania.
 5. za sprawdziany i kartkówki
 6. prace domowe.

Obowiązkiem rodzica jest kontrola czy dziecko systematycznie uczestniczy w zajęciach online.